Kategorier
Uncategorized

Se – See

Att se och bli sedd. 

Vi längtar efter bekräftelse och synlighet. Att få spegla oss i andra människor. Önskan att få visa den vi verkligen är, eller önskan att någon ska se.. trots allt. 

Ibland glömmer vi att se och bekräfta andra i vår egen iver. Att vara öppna för andras inre. Att se igenom.. trots allt. 

Det är lätt att bedöma andra efter sig själv. Att ge andra sina egna känslor. Att jämföra sitt eget inre med någons yttre. Blir sällan bra.


Hur hittar man balansen?

~

To see and be seen.

We yearn for acknowledgement and visibility. To be reflected in someone else. The desire to show what we really are, or the wish of someone to see .. after all.

Sometimes we forget to see and confirm others in our own eagerness. Forget to be open to others’ inner. To see through .. after all.

It is easy to judge others by oneself. To give another our own feelings. Comparing our own inner with others appearance. Is rarely good.

How do you find balance?

Kategorier
Uncategorized

Längtan – Longing

Längtan är något tveeggat eller hur? 
Så… smäktande på något sätt. Vi längtar hela tiden efter något. Önskar oss bättre, mer, annorlunda. Behöver vi kanske längtan? Är längtan det som driver oss framåt? 
Men vad händer med nuet, när framtiden alltid är i fokus och längtan driver oss? Glömmer vi att ta vara på det som är nu?

Längtan är ljuvlig. Bitterljuv.

~

Longing is two-edged right? 
So languorous in a way. We yearn for something all the time. Wish for better, more, different. Perhaps we need to long for things? Is it longing that drives us forward? 
But what happens to the present, when the future is 
always in focus and longing drives us?  
Do we forget to take care of what is now?

Longing is sweet. Bittersweet.

Kategorier
Uncategorized

Stöd – Support

Stor i orden, liten på jorden. Små grytor har också öron. Liten tuva välter ofta stort lass. Solen lyser också på liten stuga. 

Många ordspråk antyder att liten är stark och att liten är nog så viktig. Men stöd i livet behöver vi alla. Något stöd. Inte kanske nödvändigtvis ett stort och synligt. Utan kanske ett inre dolt. Något att ta till när det blåser stormar, yttre eller inre. Något som inger hopp och ljus.

Ensam är inte stark. En  människa är inte en ö.


~

Great in the words, little of the earth. Small pots also have ears. Small tuft often overturns heavy load. The sun also shines on the small cabin.

Many proverbs suggest that small is strong and that small is just as important. But we all need support in life. Some kind of support. Might not necessarily be a large and visible one. Could perhaps be inner and hidden. Something to hold on to when it storms, external or internal. Something that offers hope and light.

Alone is not strong. A man is not an island.

Kategorier
Uncategorized

Strukturer – Structures

Komplicerade strukturer håller upp vår infrastruktur. Någon har räknat, mätt och måttat, för att få till något hållbart. Man har byggt på och byggt till. Och helt plötsligt vid en given tidpunkt visar sig stålet och betongen från sin allra bästa fantastiska sida med uppmjukande solstrålar som smickrande sällskap. Det finns vackert och det finns vackert….

Är det så att relationer fungerar på samma sätt? Vi kämpar för att hitta det hållbara. Måttar och mäter. Den smickrade solstrålen tittar fram och belyser det underbara, hållbarheten är given. Ibland händer det… och ibland inte. Och hur mycket vi än räknat så håller strukturen inte.  Det finns vackert och det finns komplicerat….

~


Complicated structures holding up our infrastructure. It has been calculated and measured, to get into something sustainable. It has been built on and extended. And suddenly at a given time the steel and concrete shows it self in the best light, with softening sunbeams as flattering companions. There are beautiful and there are beautiful ….

Does relationships works the same way? We are struggling to find sustainable. Measures. The flattering sunbeam shines and illuminates the wonder. Sometimes it happens and sometimes not. And how much we calculated the structure does not hold. There are beautiful and there are complicated ….