Kategorier
Uncategorized

Nystart

Ok… Länge sedan! Dags? Funderar. Kanske? Ja. Jo. Testar.

Kategorier
Uncategorized

Se – See

Att se och bli sedd. 

Vi längtar efter bekräftelse och synlighet. Att få spegla oss i andra människor. Önskan att få visa den vi verkligen är, eller önskan att någon ska se.. trots allt. 

Ibland glömmer vi att se och bekräfta andra i vår egen iver. Att vara öppna för andras inre. Att se igenom.. trots allt. 

Det är lätt att bedöma andra efter sig själv. Att ge andra sina egna känslor. Att jämföra sitt eget inre med någons yttre. Blir sällan bra.


Hur hittar man balansen?

~

To see and be seen.

We yearn for acknowledgement and visibility. To be reflected in someone else. The desire to show what we really are, or the wish of someone to see .. after all.

Sometimes we forget to see and confirm others in our own eagerness. Forget to be open to others’ inner. To see through .. after all.

It is easy to judge others by oneself. To give another our own feelings. Comparing our own inner with others appearance. Is rarely good.

How do you find balance?

Kategorier
Uncategorized

Längtan – Longing

Längtan är något tveeggat eller hur? 
Så… smäktande på något sätt. Vi längtar hela tiden efter något. Önskar oss bättre, mer, annorlunda. Behöver vi kanske längtan? Är längtan det som driver oss framåt? 
Men vad händer med nuet, när framtiden alltid är i fokus och längtan driver oss? Glömmer vi att ta vara på det som är nu?

Längtan är ljuvlig. Bitterljuv.

~

Longing is two-edged right? 
So languorous in a way. We yearn for something all the time. Wish for better, more, different. Perhaps we need to long for things? Is it longing that drives us forward? 
But what happens to the present, when the future is 
always in focus and longing drives us?  
Do we forget to take care of what is now?

Longing is sweet. Bittersweet.

Kategorier
Uncategorized

Stöd – Support

Stor i orden, liten på jorden. Små grytor har också öron. Liten tuva välter ofta stort lass. Solen lyser också på liten stuga. 

Många ordspråk antyder att liten är stark och att liten är nog så viktig. Men stöd i livet behöver vi alla. Något stöd. Inte kanske nödvändigtvis ett stort och synligt. Utan kanske ett inre dolt. Något att ta till när det blåser stormar, yttre eller inre. Något som inger hopp och ljus.

Ensam är inte stark. En  människa är inte en ö.


~

Great in the words, little of the earth. Small pots also have ears. Small tuft often overturns heavy load. The sun also shines on the small cabin.

Many proverbs suggest that small is strong and that small is just as important. But we all need support in life. Some kind of support. Might not necessarily be a large and visible one. Could perhaps be inner and hidden. Something to hold on to when it storms, external or internal. Something that offers hope and light.

Alone is not strong. A man is not an island.

Kategorier
Uncategorized

Strukturer – Structures

Komplicerade strukturer håller upp vår infrastruktur. Någon har räknat, mätt och måttat, för att få till något hållbart. Man har byggt på och byggt till. Och helt plötsligt vid en given tidpunkt visar sig stålet och betongen från sin allra bästa fantastiska sida med uppmjukande solstrålar som smickrande sällskap. Det finns vackert och det finns vackert….

Är det så att relationer fungerar på samma sätt? Vi kämpar för att hitta det hållbara. Måttar och mäter. Den smickrade solstrålen tittar fram och belyser det underbara, hållbarheten är given. Ibland händer det… och ibland inte. Och hur mycket vi än räknat så håller strukturen inte.  Det finns vackert och det finns komplicerat….

~


Complicated structures holding up our infrastructure. It has been calculated and measured, to get into something sustainable. It has been built on and extended. And suddenly at a given time the steel and concrete shows it self in the best light, with softening sunbeams as flattering companions. There are beautiful and there are beautiful ….

Does relationships works the same way? We are struggling to find sustainable. Measures. The flattering sunbeam shines and illuminates the wonder. Sometimes it happens and sometimes not. And how much we calculated the structure does not hold. There are beautiful and there are complicated ….

Kategorier
Uncategorized

Bilder – Pictures

Det går att beskriva en resa på så många sätt. Genom målande berättelser och färggranna fotografier, är väl det vanliga. 

Jag hoppar över det.. i alla fall här. Istället får ni se lite strukturer. Något som jag såg och kanske tror visar lite på det vackra och speciella med ön i Atlanten.
 
Det är hårt, mjukt, gammalt och nytt. Det är olika material, från det mjukt gröna till det hårt rostiga. Det är olika tidsepoker, från det historiska Dublin Castle till floden Liffeys stilla vatten.

Det är också en bild av Dublin.

Bilderna uppifrån:

  • Del av rostig ståldörr i fängelset Kilmainham Gaol
  • Golvtiljor i orginal i Dublin Castle
  • National Gallery i Dublin, yttervägg
  • Golvkakel i Christ Church Cathedral
  • Spegling av Ha’penny Bridge i floden Liffeys vatten
  • Gräsmattan i Dubh Linn Gardens, 
    fungerar också som helikopterlandningsplats

~

It is possible to describe a journey in so many ways. Through vivid stories and colorful photographs, that is propably the usual way.

I skip that.. in any case here. Instead, you will see some structures. Some things that I saw and perhaps think shows some of the beautiful and special things about the island in the Atlantic.

It is hard, soft, old and new. There are different materials, from the soft green to the hard rusty. It’s different eras, from the historic Dublin Castle to the river Liffeys still water.

This is also a picture of Dublin


 

Kategorier
Uncategorized

Resande – Traveling

Att resa kan vara tröttsamt…

Men det kan också vara… fruktansvärt långtråkigt, och dötrist och tråkig och alldeles… alldeles underbart! 🙂

Ibland är resan en flykt, ibland en utmaning. Kanske ett äventyr, eventuellt ett måste. Ofta är resan bara njutning och nöje, ett fönster mot världen utanför sig själv.

Inom kort styr jag kosan mot Dublin. Planerar stordåd och äventyr. Delar med mig av lämplig information.. eventuellt.


~

To travel can be tiring…
But it can also be frightfully dull, and-and-and boring, and-and completely… completely wonderful. 🙂

Sometimes the journey is an escape, sometimes a challenge. Maybe an adventure, perhaps a must. Often the journey is just pleasure and fun, a window to the world outside yourself.

Soon I will be heading to Dublin. Planning deeds and adventures. Will share appropriate information .. possibly.

Kategorier
Uncategorized

Hinder – Obstacles

En dryg decimeter vatten kan lätt uppfattas som ett hinder, speciellt om det sträcker sig över en större yta och underlaget är oberäkneligt.


Man kan välja hur man angriper ett hinder. Jag valde att först undersöka om det gick att göra på ett annat sätt, göra ett annat val. När det visade sig vara tidskrävande och omständligt återvände jag. Gjorde en ny utvärdering, studerade en annans val. Och tänkte.. vad är det värsta som kan hända? Kan jag hantera det?


Och så gick jag. 

Beslutsoför är ibland mitt mellannamn, ibland inte. 😉

~
Over four inches of water can easily be seen as an obstacle, especially if it extends over a larger area and the base is erratic.

You can choose how to deal with an obstacle. I chose to first examine whether it could be done in a different way, if I could make another choice. As it turned out to be time consuming and tedious, I returned. Did a re-evaluation, assessed another’s choice. And thought .. what’s the worst that could happen? Can I handle it?

And so I went.

Indecision is sometimes my middle name, sometimes not. 😉

(Fotograf: Ola Lindgren – Fötter: mina)
Kategorier
Uncategorized

Lika men olika – Same but different

Där bland alla de matta stenplattorna, en blank! Smälter in i helheten trots sin olikhet. Sticker ut, men fyller ändå sin plats. 
Jag var på en fantastisk författarfrukost i morse. Pelle Sandstrak berättade om sina böcker och om Tourettes syndrom. Det handlade en hel del om att tillåta olikheter och att vi är mer lika än vi tror. Och att vi alla nog har en släng av Tourettes. 🙂 

Att vara öppen för andra människors olikhet, att förstå att andra kan se på saken på ett helt annat sätt.. det är en viktig lärdom att dra. Vi är duktiga på att begränsa varandra, när vi istället borde bejaka alla olikheter och ta vara på varandras erfarenheter.
Och olikheter håller kvar mig … 
~

There, among all the dull stones, a blank! Melts into the whole in spite of its difference. Stands out, but still fills its place.

I attended an amazing author breakfast this morning. Pelle Sandtrak talked about his books and Tourette’s syndrome. It was a great deal about allowing differences and that we are more alike than we think. And we all probably have a bout of Tourette’s. 🙂

Being open to other people’s differences, to understand that others may see things in a completely different way .. it’s an important lesson to learn. We are good at limiting each other, when instead we should embrace all differences and make the most of each others’ experiences.

Kategorier
Uncategorized

Nivåer – Levels

Nivåer. Här i form av Kungsklippans vackra funkishus. Har någon en lägenhet över där så är jag spekulant! 🙂
När jag söker på ordet nivåer så är den översta träffen Språkets nivåer. Spännande. Språket är väldigt närvarande i min vardag just nu. Vi vänder och vrider, utmanar och knäpper till. Utforskar och utspelar. 

Andra sökträffsnivåer handlar om rubriknivåer, politiska nivåer, relationsnivåer, historiskt låga nivåer, kritiska nivåer…. en spegling av livet i sin helhet kanske?

~


Levels. At the picture, in the form of beautiful buildings in Stockholm. If anyone has an apartment for sale over there, let me know! 🙂

When I search on the word level, the top hit is language levels. Exciting. The language is very present in my everyday life right now. We twist and turn it, challenge and tighten. Explores and enact.

Other hits is about heading levels, political subdivisions, relationship levels, historically low levels and critical levels …. a reflection of life as a whole, perhaps?